Trình Quốc hội cho phép thi hành sớm Luật Đất đai và 3 luật khác từ 01/08 Theo Vietstock
2024-06-10 10:30:10
more 
989

Vietstock - Trình Quốc hội cho phép thi hành sớm Luật Đất đai và 3 luật khác từ 01/08

Chính phủ giao Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường trình Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai số, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng từ 01/08.

Ngày 09/06, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về Dự án xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi.

Riêng Điều 253; Điều 254 (trừ khoản 4 và khoản 5); Điều 255 (trừ khoản 8); Điều 256 (trừ khoản 2 và khoản 4); Điều 257 (trừ khoản 1); Điều 258; Điều 259; Điều 260 (trừ các khoản 12, 14 và 15) của Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi theo quy trình xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp của Quốc hội.

Trước đó, chiều 08/06, Quốc hội đã thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Quốc hội thống nhất bổ sung vào chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn 4 dự án luật trên.

Sáng 06/06, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trả lời chất vấn Quốc hội cũng nêu rõ, Chính phủ trình Quốc hội cho áp dụng sớm các luật về đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở để khơi thông các nguồn lực đất đai, vốn, phục hồi thị trường bất động sản. Tập trung giải quyết các dự án vướng mắc pháp lý để giải phóng nguồn lực nhà nước, xã hội cho phát triển. Đây là những giải pháp đặc biệt quan trọng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Chính phủ mong muốn được Quốc hội, các đại biểu Quốc hội ủng hộ để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển giai đoạn 2012-2025.

Tùng Phong

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。